Privacyverklaring Ayurvedisch-koken.nl

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Ayurvedisch-koken.nl geleverde producten en diensten. 

Ayurvedisch-koken.nl, gevestigd aan de Hugo de Vriesweg 14, 1331AJ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ayurvedisch-koken.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Ayurvedisch-koken.nl van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ayurvedisch-koken.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 

 • Voorletters en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Bedrijfsnaam 
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) 
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast) 
 • E-mailadres 

Verwerkt Ayurvedisch-koken.nl ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ayurvedisch-koken.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Ayurvedisch-koken.nl, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Ayurvedisch-koken.nl. Bijvoorbeeld om u via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Ayurvedisch-koken.nl. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.  

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ayurvedisch-koken.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ayurvedisch-koken.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang gegevens bewaard blijven
Ayurvedisch-koken.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ayurvedisch-koken.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld de accountant, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Ayurvedisch-koken.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@ayurvedisch-koken.nl 

Beveiliging
Ayurvedisch-koken.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ayurvedisch-koken.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Ayurvedisch-koken.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Ayurvedisch-koken.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal Ayurvedisch-koken.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Ayurvedisch-koken.nl u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@ayurvedisch-koken.nl 

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@ayurvedisch-koken.nl 

Ayurvedisch-koken.nl is een handelsnaam van Silvia de Haas | KvK: 77010833 

Dit privacyverklaring is opgesteld d.d. 3 januari 2020.